Patiëntenrechten

Sinds 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven in de wet. Deze reglementering bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar. De zorgverlener moet de patiënt bijvoorbeeld helder informeren over zijn gezondheidstoestand en de zorg die hij hem voorstelt. De patiënt van zijn kant moet aan de gezondheidsprofessional alle informatie verstrekken die vereist is om medische zorg te kunnen verlenen. (bron: website FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

Rechten van de patiënt

  • een kwaliteitsvolle dienstverlening
  • de vrije keuze van de zorgverstrekker
  • het recht op informatie
  • toestemming
  • het medisch dossier
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • een beroep op bemiddeling
  • toegang tot patiëntendossier

Plichten van de patiënt

Plichten zijn vanzelfsprekend van een andere orde dan rechten. Tegenover zichzelf dient men er een gezonde levensstijl op nahouden. Andere patiënten hebben uiteraard ook hun rechten en deze moeten dus ook gerespecteerd worden. Tegenover de dokter, verpleegkundige of andere beroepsbeoefenaar heeft de patiënt de plicht om zo goed mogelijk mee te werken, alle nodige informatie te verschaffen en het advies van de beroepsbeoefenaar op te volgen.

Privacy

De wet van 8 december 1992 betreffende de persoonlijke levenssfeer is van toepassing op het ziekenhuis. Het aanleggen en verwerken van uw administratief dossier en uw patiëntendossier gebeurt dus conform deze wetgeving. Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en enkel uw zorgverleners hebben toegang tot dit dossier. Al onze medewerkers zijn strikt gebonden aan het beroepsgeheim.

Conform artikel 12 van de wet van 8 december 1992 heeft u het recht om foutieve persoonsgegevens kosteloos te laten verbeteren. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek te richten aan de Bestuurder-Directeur van het ziekenhuis op het adres van het AZ Jan Palfijn Gent - Watersportlaan 5 - 9000 GENT.

Inzagerecht in uw patiëntendossier wordt geregeld via de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.